info@expedition-philippines.com | +63 (0)9064591737

 • 1
 • 2
 • Home
 • Over ons
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Totstandkoming van de reisovereenkomst

1.1
Door akkoord te gaan met het aanbod van Expedition Philippines komt de overeenkomst tot stand. De reiziger ontvangt na deze overeenkomst schriftelijk of per e-mail een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
1.2
Het aanbod van Expedition Philippines is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van Artikel 3. (Reissom).
1.3
De reiziger verstrekt Expedition Philippines voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde (mede)reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst (bijv. leeftijd, handicap, chronische ziekte, dieet). De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juiste doorgifte van de persoonsgegevens zoals vermeld in het paspoort. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep (mede)reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Expedition Philippines. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Expedition Philippines van (verdere) deelname van de reis wordt uitgesloten, worden de kosten aan hem in rekening gebracht.
1.4
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de klant(en) enerzijds en de reisorganisatie anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
1.5
Expedition Philippines draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 2: Betaling

2.1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst waar alleen een landarrangement geboekt wordt, dient een aanbetaling van 20% (minimaal € 250 per boeking) van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 20% van de reissom van het overige deel (landarrangement) van de reis als aanbetaling te worden voldaan. Zolang de aanbetaling niet is ontvangen, kunnen er geen boekingen worden gedaan.
2.2 
Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Expedition Philippines. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Expedition Philippines schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Expedition Philippines heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van Artikel 6 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

2.3
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Zolang de betaling niet ontvangen is, kunnen er geen boekingen worden gedaan en geldt voorts het gestelde in het vorige lid bij niet tijdige betaling.

Artikel 3: Reissom

3.1
De vermelde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Expedition Philippines bekend waren ten tijde van het opmaken van de offerte/reisvoorstel.
3.2
Zolang de reissom niet is voldaan, heeft Expedition Philippines het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Expedition Philippines zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Expedition Philippines kan worden gevergd.
3.3
Na tijdige betaling van de gehele reissom zal Expedition Philippines gedurende het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan Expedition Philippines tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken.

Artikel 4: Reisdocumenten

4.1
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Expedition Philippines heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.
4.2
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4.3
Indien de reisbescheiden en vliegtickets niet tijdig door de reiziger zijn ontvangen, dient de reiziger uiterlijk binnen 5 dagen voor vertrek contact op te nemen met Expedition Philippines.
4.4
De reiziger dient de ontvangen reisbescheiden en vliegtickets zo spoedig mogelijk na ontvangst goed te controleren op juistheid van gegevens en onmiddellijk contact op te nemen met Expedition Philippines indien de gegevens niet correct zijn.
4.5
Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiebureau, tropeninstituut, GGD of huisarts. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis de benodigde vaccinaties en profylaxis op tijd zijn verkregen.
4.6
Expedition Philippines stelt de reiziger(s) verplicht een geldige reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en bewijzen daarvan bij zich te dragen.

Artikel 5: Wijzigingen door de reiziger

5.1
De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst tot 28 dagen voor vertrek te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft, zal Expedition Philippines, zonder hiertoe verplicht te zijn, proberen deze wijziging tot stand te brengen. Voor elke aanvraag tot wijziging die door Expedition Philippines in behandeling wordt genomen, wordt € 25,- per boeking in rekening gebracht, ongeacht of de wijziging uiteindelijk tot stand komt. Indien de wijziging wordt gerealiseerd, zal dit bedrag verhoogd worden met alle kosten die gemaakt moeten worden voor de totstandkoming van deze wijziging. Binnen 28 dagen voor vertrek zal wijzigen in het algemeen niet mogelijk zijn. Let op! Bij wijziging van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
5.2
Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop Artikel 6 van toepassing is.

Artikel 6: Annulering van de reis door de reiziger

6.1
De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De datum waarop de opzegging (schriftelijk of per e-mail) door de organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.
6.2
Indien er een vlucht bij de reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom; 
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom; 
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien geen vlucht is inbegrepen is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
6.3
Bij sommige reizen of onderdelen van reizen kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze vooraf zijn vermeld. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.
6.4
Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon zijn plaats laten innemen, tot 7 dagen voor vertrek, op de volgende voorwaarden: a. dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaatsstelling; b. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; c. dat de andere persoon zich schriftelijk aanmeldt, vergezeld van een schriftelijke verklaring van kennisname van de door Expedition Philippines verstrekte informatie en de algemene voorwaarden.
6.5
De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Expedition Philippines voor betaling van de op het moment van de in-de-plaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging. Expedition Philippines zal hiervoor € 25,- administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 7: Wijziging en opzegging door de Expedition Philippines

7.1
Doordat de reiziger afreist naar landen waar veelal een andere cultuur dan bij ons gewoon is, kan men geconfronteerd worden met andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit van mensen in verre landen en gaan dingen soms anders dan de reiziger verwacht. De wet spreekt in dit verband van 'verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.' Wie kiest voor avontuurlijk reizen, kiest in zeker zin ook voor bepaalde risico's. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het vaak avontuurlijke karakter van de reis, kunnen Expedition Philippines noodzaken de reis voor of tijdens de reis aan te passen. Veranderingen in reisschema's ten gevolgde van slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoersmiddel (indien mogelijk met hetzelfde soort) wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het geboekte programma is aangegeven. Indien Expedition Philippines of de lokale reisagent(en) genoodzaakt zijn tot alternatieven, kan de reiziger ervan op aan dat de kwaliteit en de intentie van de reis zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Expedition Philippines zal de eventueel nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Expedition Philippines (of de lokale reisagent) en de reiziger over het gewijzigde onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
7.2
Expedition Philippines heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden, waarmee wordt bedoeld, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Expedition Philippines aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Expedition Philippines heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een bepaald onderdeel te wijzigen
7.3
Expedition Philippines zal de reiziger per omgaande in kennis stellen van alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden.
7.4
Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na aanvang van de reis, zal Expedition Philippines ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op de voortzetting van de geboekte reis. In geval het voor Expedition Philippines onmogelijk is om dit te regelen, of in geval de reiziger om naar alle redelijkheid te bepalen redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Expedition Philippines ervoor zorg dragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere, tussen Expedition Philippines en de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.
7.5
In geval van overmacht, waaronder o.a. wordt verstaan terreur- en bomaanslagen, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen of andere contractpartijen waarmee Expedition Philippines een overeenkomst heeft, heeft Expedition Philippines binnen 30 dagen voor vertrek en tijdens de reis het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen als genoemd in dit artikel. Deze omstandigheden zullen de reiziger onverwijld medegedeeld worden. De reiziger heeft op hierboven genoemde gronden geen vorderingen tot schadevergoedingen jegens Expedition Philippines, met uitzondering van het niet nakomen van afspraken door vervoersmaatschappijen waardoor de reisduur wordt verkort.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Expedition Philippines

8.1
Expedition Philippines is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder mede wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van het reisvoorstel/-programma zoals opgesteld door Expedition Philippines, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek, de infrastructuur en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen met zich meebrengen.
8.2
Expedition Philippines is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen de gezondheidsconditie van de reiziger;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de omstandigheden betrokken derden;
c. verlies of diefstal van bezittingen van reizigers in/uit door Expedition Philippines gehuurde vervoersmiddelen, accommodatie etc.
d. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Expedition Philippines en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Expedition Philippines kunnen worden toegerekend.
e. tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke programma van reizen, waarbij Expedition Philippines uitsluitend verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering van de reis - t.w. vervoer, verblijf e.d. - en waarbij de uitvoering van de programma inhoud door en onder verantwoordelijkheid van derden geschiedt;
f. fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij;
8.3
De aansprakelijkheid van Expedition Philippines is uitgesloten voor alle gevallen waarin de verplichte reis-, ziektekosten-, en annuleringsverzekeringen dekking bieden. Evenmin is Expedition Philippines aansprakelijk voor schaden die overeenkomstig het internationale recht en/of verdragen zijn uitgesloten.
8.4
Indien Expedition Philippines jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
8.5
De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf lijdt, beloopt maximaal het bedrag van de reissom.
8.6
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit Artikel is de aansprakelijkheid van Expedition Philippines voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Expedition Philippines.
8.7
Expedition Philippines zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan tengevolge van de hier onderstaande omstandigheden:
1. oorlog, oorlogsgevaar, terroristische acties, staking, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen, locale gewoonten, zeden, gebruiken, feesten, religieuze feestdagen, etc.
2. maatschappelijke ontwrichting tengevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
3. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden geen werknemers zijn van Expedition Philippines of rechtstreeks door Expedition Philippines zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9: Verplichtingen van de reiziger

9.1
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van Expedition Philippines (of de dienstdoende lokale gidsen of andere vertegenwoordigers) op te volgen, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van deze verplichting.
9.2
De reiziger dient uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek, of zoveel eerder als is aangegeven door de luchtvaartmaatschappij, zijn retourvlucht te herbevestigen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Wanneer de reiziger door niet tijdig herbevestigen of te late aankomst zijn vlucht mist, is hij zelf verantwoordelijk voor het boeken van een andere vlucht (incl. de betaling ervan).
9.3
De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen S.O.S. alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- en ziektekostenverzekering. De reiziger dient Expedition Philippines te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis-, ongevallen- en bagageverzekering heeft gesloten.

Artikel 10: Klachten

10.1
Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstaat, zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Expedition Philippines en schriftelijk bij Expedition Philippines zelf. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Expedition Philippines dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, is zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger de klacht uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland schriftelijk en met redenen omkleed, indienen bij Expedition Philippines. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand lopen op de dag van de oorspronkelijke reis vertrekdatum.
10.2
Expedition Philippines zal zo spoedig mogelijk, maar nooit later dan 30 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk reageren.
10.3
Expedition Philippines zal zich tot het uiterste inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien hierin desondanks naar de mening van de reiziger niet wordt geslaagd, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch.
10.4
Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 9/10

  We hebben een fantastische reis gemaakt

  Hallo Jasper en Michelle, We zijn nu weer bijna een week thuis in het gure Nederland. Het is wel weer even wennen. We hebben een fantastische trip gemaakt! Alles was super geregeld. We hebben genoten van alle mooie plekken en mensen die we tegen zijn gekomen. Ik wil jullie bedanken voor onze mooie vakantie. Martijn en Simone

 • 10/10

  Een goed georganiseerd avontuur!

  Een fantastisch goed georganiseerd avontuur! Bedankt! Pauline en Gerald

 • 9/10

  Prachtig land met bijzondere mensen

  Een geweldige vakantie in een prachtig land met bijzondere mensen en een fantastische natuur. Monique en Nico


 • client
 • client
 • client
 • client
  ...

Contact

 Mindanao, Filipijnen
 142 Corrales Ave, Cagayan de Oro
+63(0)9064591737
+31(0)626633474
info@expedition-philippines.com
Ma-Vr: 10.00 - 17.00